Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definitie

Dienstverlener:                 Hondenmassage “Anne”, gevestigd te Schijndel

Klant:                              Opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd

Diensten:                         Massage behandelingen bij honden, waarbij gebruik gemaakt wordt van

                                       sportmassage, fascia release, Guasha, lymfedrainage, taping, essentiële oliën en                                           daaraan gerelateerde behandelingen in de ruimste zin van het woord.

Opdracht:                         Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant,                                                 diensten worden verleend door Hondenmassage “Anne”

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle overeenkomsten tussen Hondenmassage “Anne” enerzijds en de klant anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. 

2.2 Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant. 

 

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden

3.1 afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk bevestigd zijn door Hondenmassage “Anne”. 

3.2 In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

3.3 Wanneer door Hondenmassage “Anne” gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Hondenmassage “Anne” op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden onverlet. 

Ook indien Hondenmassage “Anne” één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen evenals recht voor de toekomst. 

 

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening

4.1 De dienstverlening van Hondenmassage “Anne” aan de klant zal leveren omvat de massagebehandeling voor honden, waarbij gebruik wordt gemaakt van sportmassage, fascia release, Guasha, lymfedrainage, taping, essentiële oliën en alle daaraan gerelateerde handelingen die nodig zijn voor het welzijn van de hond zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen. 

4.2 In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leven van de in de overeenkomst genoemde dienstverlening van Hondenmassage “Anne”, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening worden gebracht.

4.3 Hondenmassage “Anne” stelt geen diagnose en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts, tandarts of andere specialist. Artikel 5. Annulering

5.1 Annulering van een opdracht dient uiterlijk 24 uur voor de behandelingstijdstip te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. 

5.2 Indien annulering niet of te laat geschiedt is Hondenmassage “Anne” gerechtigd de desbetreffende dienst in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten. 

 

Artikel 6. Verantwoordelijkheid

6.1 De klant mag alleen een hond in behandeling geven dat geen koorts, shock, kanker of onbekende ziekte heeft. Bij twijfel kan er vooraf overleg zijn. 

6.2 De klant dient er voor te zorgen dat de hond droog en schoon is voor aanvang van de behandeling

6.3 Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden. De voorkeur is uiteraard dat de klant er bij iedere behandeling aanwezig is. 

 

Artikel 7. Tarieven

7.1 De diensten en eventuele reiskosten zullen tegen de op de website vermelde tarieven worden geleverd.

 

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1 De betaling is contant of via betaalverzoek na afloop van de behandeling, tenzij anders is overeengekomen. 

8.2 Indien overeengekomen is om per factuur te betalen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Hondenmassage “Anne” te betalen. 

8.3 Bij overschrijding van het betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

8.4 Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Alle diensten van Hondenmassage “Anne” geschieden op basis van het eigen risico van de klant. Hondenmassage “Anne” is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van de hond tijden of na de behandeling. 

9.2 Hondenmassage “Anne” is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de behandeling. 

9.3 Hondenmassage “Anne” is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij de hond die na de behandeling tot uiting komen. 

9.4 Hondenmassage “Anne” is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen.